REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW

I. Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż karnetów i biletów prowadzi Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna – zwana dalej Klubem, z siedzibą: 64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237219, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł, o kapitale wpłaconym 1.000.000 zł, NIP 697-216-91-03,

2. Zakup karnetu lub biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Klub prowadzi sprzedaż karnetów oraz biletów na wszystkie imprez żużlowe organizowane na Stadionie im. Alfreda Smoczyka, przy ul. Strzeleckiej w Lesznie – zwanym dalej Stadionem.

4. Karnety można nabywać:
– przez Internet za pośrednictwem serwisu https://bilety.ksul.pl/,
– w Sklepie Klubowym w Galerii Leszno

5. Bilety można nabywać:
– przez Internet za pośrednictwem serwisu https://bilety.ksul.pl/,
– w Sklepie Klubowym w Galerii Leszno
– w kasach biletowych przy Stadionie,

6. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów oraz karnetów.

II. Zasady sprzedaży karnetów i biletów w sklepie Klubowym oraz w kasach biletowych

1. Aby nabyć karnet lub bilet, należy przedstawić dokument tożsamości zawierający takie dane jak: imię, nazwisko, numer PESEL (w razie, gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz dokonać wyboru miejsca przypisanego do karnetu.

2. Kupujący zobowiązany jest skontrolować poprawność danych karnetu lub biletu niezwłocznie po jego otrzymaniu. Reklamacje zgłaszane po odejściu od kasy nie będą uwzględniane.

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karnetu Klub może wystawić duplikat karnetu za dodatkową odpłatnością w wysokości 50 zł za jeden duplikat.

III. Zasady sprzedaży karnetów i biletów w serwisie https://bilety.ksul.pl/

1. https://bilety.ksul.pl/ jest serwisem sprzedaży prowadzonym przez Klub i prowadzi dystrybucję karnetów i biletów na wszystkie imprezy żużlowe odbywające się na Stadionie.

2. W celu dokonania zakupu należy zalogować się w serwisie https://bilety.ksul.pl/ . Kupując więcej niż jeden bilet, kupujący posiadający własny profil z danymi osobowymi w systemie biletowym Klubu wprowadza dane osobowe innych osób dla których dokonuje zakupu biletów i tym samym bierze odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych. Każdy ma prawo do zamówienia maksymalnie 10 szt. biletów. Klub zastrzega sobie prawo zmiany liczby biletów, które może nabyć jedna osoba.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a Klubem zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia oraz po uiszczeniu zapłaty przelewem bankowym lub przy użyciu karty płatniczej.

4. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.

5. Szczegółowa procedura zakupu karnetu/biletu dostępna jest na stronie internetowej https://bilety.ksul.pl/

6. Do klienta należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta swoich danych osobom trzecim.

7. Wyłącznym operatorem realizującym płatności na rzecz Klubu jest serwis Płatności PayU. Przed złożeniem zamówienia w serwisie Klubu nabywca powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z w/w serwisu.

8. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności przez Unia Leszno Sportowa S.A. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, Klub zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia.

9. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności w sytuacjach spornych zaleca się wydrukowanie potwierdzenia przelewu z serwisu Płatności PayU.

10. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów na poszczególne imprezy. Zmiana cen nie dotyczy biletów za które nabywcy zapłacili cenę sprzedaży przed ogłoszeniem przez Klub informacji o zmianie ceny.

11. Zniżki na zakup karnetów obowiązują tylko w przypadku corocznego wykupienia karnetu. Jeżeli nie ma ciągłości w zakupie karnetów zniżki zostają naliczane od nowa. Dotyczy to również pierwokupu swojego miejsca na sektorach numerowanych.

12. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej www.unia.leszno.pl.

13. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich zakupieniu co do zgodności daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów.

IV. Zwrot biletów

1. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

2. Informacje dotyczące daty i godziny imprez żużlowych organizowanych na Stadionie publikowane są na stronie www.unia.leszno.pl.

3. W przypadku przełożenia terminu zawodów zakupiony bilet uprawnia do wejścia na imprezę żużlową w nowym terminie. Klub nie przyjmuje zwrotów biletów w przypadku przełożenia zawodów.

V. Prawa i obowiązki stron

1. Nabywca zobowiązany jest :
a) do korzystania ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
b) do nieprzenoszenia praw wynikających z transakcji na osoby trzecie;
c) do podania prawdziwych danych osobowych oraz danych dotyczących płatności;
d) do niewykorzystywania strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych;

2. Klub ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej;

3. Klient rejestrując się w serwisie Klubu oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabycie biletu na dany mecz nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na jakikolwiek inny mecz.

2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klubu.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

5. Osoby przebywające na stadionie im. Alfreda Smoczyka zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obiektu i regulaminu imprez żużlowych. Treść regulaminów dostępna na stronie www.unia.leszno.pl.

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Unia Leszno Sportowa S.A. z siedzibą w Lesznie. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a), art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach bieżącej komunikacji oraz celach marketingowych. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne. Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Menu