Free songs
Unia Leszno S.S.A.
ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno
tel. +48 65 5299977
fax. +48 65 5296272

 

 

 

REGULAMIN STADIONU

Par. 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprez organizowanych przez Unię Leszno Sportową Spółkę Akcyjną na terenie Stadionu im. Alfreda Smoczka w Lesznie.

2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu. Wejście na stadion oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.
Par. 2. ZWROTY BILETÓW

1. Organizator nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze oraz zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.

2. W przypadku zmiany terminu imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora (przełożenie terminu meczu) ważność biletów zostaje zmieniona na nowy termin a należność z tytułu opłat wejściowych nie podlega zwrotowi. 3. W przypadku całkowitego odwołania imprezy przysługuje prawo do zwrotu należności z tytułu opłat wejściowych.

4. Podstawą do zwrotu należności za zakupione bilety jest okazanie biletu wraz z paragonem fiskalnym. W przypadku zakupu biletu drogą internetową podstawą do zwrotu należności za bilety jest okazanie biletu oraz podanie numeru rezerwacji.

5. Zwrot należności za bilety będzie dokonywany w terminie 7 dni od daty planowanego meczu.

6.  Zwrotowi nie podlegają zakupione programy zawodów.
Par. 3. KONTROLA WEJŚCIA

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczenia osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion ( tzw. zakaz stadionowy ).

2. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet wstępu, karnet lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.

3. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet wstępu, karnet lub dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

4. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwu z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez służby ochrony lub policjanta.

6. Osoby, które nie posiadają kart wstępu, nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

7. Bilet jest biletem jednorazowego wstępu. Po opuszczeniu stadionu nie ma możliwości powrotu na teren stadionu, za wyjątkiem sytuacji losowych.
Par. 4. ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.

2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.

3. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karcie wstępu, chyba że zostaną inaczej poinstruowani przez przedstawicieli Organizatora lub policji.

4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
Par. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu przez służby porządkowe lub policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie stadionu jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

3 W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy).

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać użytkownikowi stadionu.

5. Zgodnie z ustawą z 22.08.1997r o bezpieczeństwie imprez masowych „Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.
Z A K A Z

* Przebywania na obiekcie bez ważnego biletu wstępu

* Niszczenia mienia na stadionie

 

Powyższy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, w siedzibie Spółki oraz przy kasach biletowych. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.